براساس
نمایش

هود و کانال کشی اشپزخانه های صنعتی

0 تومان
طراحی و اجرای هود و کانال مربوطه توسط ،پرسنل گروه انجام می شودالبته بسته به نظر مشتری . رنج قیمت متفاوت با قیمت بازار ، نسبت به ضخامت ورق مورد استفاده کیفیت تضمینی